Algemene voorwaarden

1. General

1.1. Op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden of diensten voor een opdrachtgever zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2. De werkzaamheden van Mailing Masters bestaan uit het verrichten van diensten die betrekking hebben of verband houden met Marketing, Internet, direct mail, Promotie, Print en Logistieke activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
1.3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden moeten door beide partijen schriftelijk worden overeengekomen.
1.4. Deze voorwaarden gelden ook in de relatie tussen de opdrachtgever en eventuele door de opdrachtnemer ingeschakelde derden.

2. Offer

2.1. Alle aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en zijn 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld. Een aannemer kan een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst ook na ontvangst van de bestelling of opdracht herroepen, mits hij dat binnen vijf dagen doet.
2.2. Tenzij in het contract anders is bepaald, dient de bij de offerte gevoegde documentatie uitsluitend ter informatie en bindt zij de contractant niet aan enige verplichting.

3. Agreements

3.1. Een overeenkomst wordt pas geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen wanneer de opdrachtnemer de order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.
3.2. De inhoud van de overeenkomst is afhankelijk van de offerte en/of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer alsmede van deze algemene voorwaarden.

4. Assignment

4.1. Opdrachten moeten een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden bevatten. Werkzaamheden die buiten de inhoud van de overeengekomen opdracht vallen, kunnen extra kosten met zich meebrengen en als meerwerk in rekening gebracht worden.
4.2. De opdrachtgevers moeten de aannemers in kennis stellen van wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling of opdracht voordat de opdrachtnemer met zijn werkzaamheden begint.
4.3 Als de aannemer al begonnen is met de productie / uitvoering van de opdracht, zullen de reeds gemaakte investeringen/ kosten worden door berekend.
4.4. Indien een wijziging in de opdracht leidt tot een hogere prijs dan eerder overeengekomen, is de opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de wijziging leidt tot lagere kosten, kan de overeengekomen prijs dienovereenkomstig worden aangepast.

5. Honorering/ Tarieven

5.1. In gevallen waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen, zijn de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel van toepassing. In gevallen waarin geen vast honorarium is overeengekomen, zijn de leden 3 tot en met 6 en 8 van dit artikel van toepassing.
5.2. Bij het sluiten van een overeenkomst kunnen de partijen een vast tarief exclusief BTW overeenkomen.
5.3. Indien de partijen geen vast tarief zijn overeengekomen, wordt het tarief gebaseerd op de werkelijk gewerkte uren. De prijsbepaling wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij anders overeengekomen. Andere diensten en goederen worden in rekening gebracht overeenkomstig de vastgestelde tarieven en prijzen, na aftrek van vooraf overeengekomen kortingen.5.4. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW (indien niet anders vermeld).
5.5. Voor opdrachten met een duur van drie maanden of langer wordt maandelijks gefactureerd.
5.6. De tarieven worden periodiek herzien op basis van de loon- en prijsontwikkelingen en andere factoren die relevant zijn voor de vaststelling van de tarieven.
5.7. De in de offerte vermelde prijs is gebaseerd op uitvoering binnen de normale werkuren. Indien de opdrachtnemer echter door niet aan hem toe te rekenen factoren buiten de normale uren werkzaamheden moet verrichten, komen deze extra kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij hiermee in de offerte of opdrachtbevestiging rekening is gehouden.
5.8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen of tarieven eenmaal per jaar te verhogen, hetgeen minimaal één maand van tevoren aan de opdrachtgever bekend wordt gemaakt. Zolang dit niet is gebeurd, gelden de laatst aangekondigde prijzen of tarieven.

6. Nacalculatiebasis

6.1 Indien een opdrachtnemer een opdracht achteraf uitvoert (nacalculatie), brengt de opdrachtnemer de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief in rekening, vermeerderd met de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten.
6.2. De aan de opdracht bestede uren worden geregistreerd en gefactureerd volgens een door medewerkers van Opdrachtnemer bijgehouden administratie. Opdrachtgever kan te allen tijde een specificatie van deze administratie opvragen.
6.3. Het in de offerte begrote bedrag is tussen partijen niet bindend. Indien het overeenkomstig artikel 6.1 berekende bedrag de voorgestelde begroting met meer dan 20 procent dreigt te overschrijden, stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis. Indien de opdrachtgever een opdracht binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling wil wijzigen of annuleren, dient hij dit schriftelijk te doen en is hij aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer gemaakte (on)kosten, berekend zoals bepaald in artikel 6.1. Doet de opdrachtgever dit niet, dan bedraagt de overeenkomstig artikel 6.1 berekende prijs maximaal 150% van de begroting.

7. Vaste prijs

7.1. Indien een overeengekomen vaste prijs is vastgesteld, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor onvoorziene werkzaamheden met toepassing van artikel 6.1 nacalculatorisch aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn geworden door omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever komen.

8. Facturering / Betaling

8.1. Facturering vindt in beginsel plaats na oplevering van de opdracht. Maandelijkse facturering vindt plaats indien partijen dit zijn overeengekomen. Portokosten worden altijd voor aanbieding bij het postbedrijf in rekening gebracht en dienen ook voor aanbieding aan het postbedrijf te zijn voldaan.
8.2 De partijen kunnen vooraf eventuele andere factureringsvoorwaarden overeenkomen.
8.3 Opdrachtgever is verplicht de betaling van facturen binnen veertien dagen na ontvangst te voldoen door storting op een door Opdrachtnemer aangegeven rekening.
8.4. Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen de in artikel 8.3 bedoelde termijn betaalt kan dit worden toegerekend ongeacht of de overschrijding van deze termijn al dan niet aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.
8.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5% per maand of een gedeelte van een maand met een minimum van € 25 exclusief BTW, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
8.6. De opdrachtgever betaalt alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die de opdrachtnemer in verband met een geschil met de opdrachtgever maakt. Dit betreft de kosten voor eisende en verwerende. De incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten; de gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het bedrag dat Opdrachtnemer ter zake van de procedure daadwerkelijk heeft betaald, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten overstijgt.
8.7. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.
8.8. Inkomende betalingen worden toegepast op de oudste openstaande facturen. Inclusief rentelasten, administratiekosten en kosten – zelfs als de opdrachtgever(s) anders verklaart.
8.9. De opdrachtnemer kan tussentijds een rekening indienen voor geleverde diensten. Hij/zij is hiervoor gerechtigd.

9. Annulering

In geval van annulering door de opdrachtgever, die niet toe rekenen is aan de opdrachtnemer, zijn de door de opdrachtnemer in verband met de opdracht gemaakte kosten en de gederfde winst per direct opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom. Alle bedragen worden voor zover nodig verhoogd ter vergoeding van de schade die de opdrachtnemer door een annulering lijdt

10. Uitvoering van de opdracht

10.1. De opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om aan de vereisten van deze overeenkomst te voldoen.
10.2. De in de offerte en/of orderbevestiging vermelde vervaldag geldt niet als bindend. Bij niet-tijdige uitvoering is de opdrachtnemer derhalve pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
10.3. De uitvoeringstermijn van de opdrachtnemer wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke er vertraging optreedt als gevolg van enige omstandigheid die de uitvoering tijdelijk verhindert, ongeacht of deze vertraging kan worden toegerekend aan de uitvoerende partij.;
– Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook, ongeacht of de redenen al dan niet gegrond zijn, tekortschiet of gegronde vrees bestaat dat hij in een of meer van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer zal tekortschieten, kan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.
– opdrachtgever, de opdrachtnemer niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever in gebreke blijft opdrachtnemer de benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen (in welk geval opdrachtnemer het recht heeft de extra kosten in rekening te brengen).
10.4. Opdrachtnemer is bevoegd de opdracht uit te laten voeren door derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.
10.5. De opdracht wordt geacht te zijn uitgevoerd bij aflevering of wanneer opdrachtgever op andere wijze heeft laten weten te kunnen instemmen met de oplevering.
10.6. De opdracht wordt ook geacht te zijn uitgevoerd na verloop van acht dagen na aangetekende verzending door opdrachtnemer van een sommatie aan opdrachtgever om de zaken te aanvaarden.

11. Reclame

11.1. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient opdrachtgever eventuele reclames ter zake de uitvoering van de opdracht binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de betreffende (deel-) opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames gemeld na verloop van voornoemde periode worden niet meer geaccepteerd. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
11.2. Reclame is niet mogelijk, indien:
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever;
– opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen van opdrachtnemer;
– opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
11.3. Indien de inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat opdrachtnemer niet toegerekend worden en opdrachtgever kan daaraan geen recht ontlenen om te reclameren.
11.4. In geval opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor in artikel 11.1. bepaalde reclameert en zijn reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal opdrachtnemer te hare keuze de opdracht alsnog uitvoeren of een prijsreductie verlenen. De door opdrachtgever hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.
11.5. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.

12. NIET-NAKOMING/ OPZEGGING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING

12.1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
– het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd; – een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
– ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.
In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat opdrachtnemer tot schadevergoeding gehouden is.
12.2. Het in artikel 12.1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van opdrachtnemer passende zekerheid heeft gesteld.

13. RETENTIERECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van opdrachtnemer met betrekking tot die zaak alsmede de overige vorderingen van de opdrachtnemer volledig zijn betaald inclusief rente en kosten.

14. Overmacht

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, tekortkoming van derden die door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.
14.2. Overmacht geeft opdrachtnemer het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
14.3. Indien zich aan de zijde van opdrachtnemer een overmacht situatie voordoet, zal zij opdrachtgever daarvan zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
14.4. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen één maand kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Ter zake van het door opdrachtnemer reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.

15. Intellectueel eigendom

15.1. Onverminderd de uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende gebruiksrechten op door opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

16. Geheimhouding

16.1. Opdrachtnemer verbindt zich tot volledige geheimhouding van alles wat hem ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrekking tot opdrachtgever en haar producten en diensten. Deze geheimhoudingsplicht duurt onverminderd voort na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen.
16.2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie en gegevens:
– die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een der partijen (direct of indirect);
– die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde begane rechterlijke uitspraak;
– ten aanzien waarvan opdrachtgever schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht heeft verleend.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Opdrachtnemer is, behoudens aansprakelijkheid welke wordt gedekt door de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde verzekering, vermeerderd met het eigen risico, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen jegens opdrachtgever. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor zover enige tekortkoming het gevolg is van de omstandigheid dat uitvoering van de opdracht door overheidsmaatregelen geheel of ten dele beperkt wordt. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.
17.2. Opdrachtnemer is verplicht zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor alle schade, welke door haar of door anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, aan het gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat. De maximale aansprakelijkheid bedraagt €250.000,00 per gebeurtenis, tenzij conform lid 3 van dit artikel anders is overeengekomen.
17.3. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade op een hoger bedrag dan €.250.000,00 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten ter zake zullen, tenzij anders is overeengekomen, in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
17.4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid tegenover derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten indien opdrachtnemer zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen.
17.5 De opdrachtgever draagt volledige aansprakelijkheid voor goederen die in opdracht van opdrachtgever staan die worden opgeslagen / beheerd bij Mailing Masters en/of haar partners.
17.6 Risico-overgang, Eigendomsvoorbehoud, Retentierecht en Pandrecht

Het risico van de door Mailing Masters aan Opdrachtgever of Geadresseerde op- of af te leveren zaken gaat steeds blijvend over op Opdrachtgever op het tijdstip waarop de zaken door Opdrachtgever dan wel Geadresseerde in ontvangst worden genomen.

Alle in het kader van de Overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Mailing Masters totdat alle vorderingen die Mailing Masters heeft of zal verkrijgen op Opdrachtgever in het kader van die Overeenkomst, dan wel andere gelijksoortige overeenkomsten, volledig zijn betaald.
17.5 De opdrachtgever draagt volledige aansprakelijkheid voor goederen die in opdracht van opdrachtgeven staan opgeslagen bij MailingMasters en/of derden.

18. OVERTREDING/BOETE

Indien opdrachtnemer jegens opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, verbeurt hij een opeisbare boete van de hoogte van de schade met een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis

19. Communicatie

Alle aankondigingen en berichten, en in het algemeen alle contacten ter zake de opdracht, in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst zullen door opdrachtgever worden gedaan aan, respectievelijk dienen te verlopen met de door opdrachtnemer aangewezen contactpersoon.

Alle aankondigingen en berichten, en in het algemeen alle contacten ter zake de opdracht, in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst zullen door opdrachtgever worden gedaan aan, respectievelijk dienen te verlopen met de door opdrachtnemer aangewezen contactpersoon.

20. Personeelsbeding

20.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van opdrachtnemer met de opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van
de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van opdrachtnemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden. Dit verbod geldt eveneens gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en het beoogde personeelslid.
20.2. Indien zonder instemming van de opdrachtnemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers, berekent de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een boete van € 10.000,– per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft, respectievelijk nog voortduurt.

21. Wijziging

21.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
21.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
21.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
21.4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.
21.5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

22. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

23. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, CONFLICTOPLOSSING

23.1. De vestigingsplaats van opdrachtnemer is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer moet voldoen.
23.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
23.3. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat drie maanden vóór het aangaan van deze overeenkomst luidde. Deze bepaling laat het recht van partijen om in spoedeisende gevallen bewarende maatregelen te nemen, onverlet.
23.4. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld artikel op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
23.5. De opdrachtnemer zal in geval van een niet tijdig betwiste factuur tevens gerechtigd zijn zich rechtstreeks tot de bevoegde rechter te Utrecht te wenden, zonder eerst mediation te beproeven.

24. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien opdrachtnemer zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht, is zij bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging gaat in op het moment dat opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld.